Evaluatie ESF-regeling duurzame inzetbaarheid

  • Mar 2017

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert SEOR, in samenwerking met Ockham IPS, de evaluatie uit van de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren. De evaluatie dient op de volgende hoofdvragen antwoord te geven:

  1.  Op welke wijze geven aanvragers van de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren in hun project invulling aan het ESF-thema Duurzame Inzetbaarheid?
  2.  In welke mate is de uitvoering van de regeling en de invulling van de projecten doelmatig en doeltreffend?
  3.  In welke mate is het beoogde effect van de in het Operationeel Programma ESF 2014-2020 gestelde doelen en van de in de aanvragen gestelde doelen voor het thema Duurzame Inzetbaarheid bereikt?

De evaluatie wordt in drie fasen uitgevoerd. Op dit moment zitten we midden in de eerste fase. Deze eerste fase van de evaluatie loopt tot medio 2017 en omvat een procesevaluatie die betrekking heeft op de startfase en de inhoud van de ESF-projecten. Het gaat hierbij om het aanvraagproces en de verleningsfase (en de beoordeling daarvan). Bij de inhoud van de projecten gaat het erom een beeld te krijgen van de hoeveelheid, omvang, beoogde doelgroepen en type projecten, geclusterd aan de hand van thema’s die in de ESF-regeling zijn te onderscheiden.

In de tweede helft van 2018 volgt de tweede fase van de evaluatie, zijnde een tussentijdse evaluatie (proces- en effect evaluatie). Eind 2019 starten we met de derde fase, de eindevaluatie (effect evaluatie). De planning is erop gericht om de gehele evaluatie voor eind 2020 af te ronden. 

Download & Contact