Nieuw project: Tariefstructuur van de integrale waterfactuur

  • December 2018

In 2016 wijzigde de tariefstructuur van de integrale waterfactuur die watermaatschappijen in Vlaanderen toe moeten passen drastisch. Dit gebeurde in aansluiting op de politieke beslissingen van de Vlaamse regering, beschreven in het ‘Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014-2019’. Bij de wijzigende regelgeving werd op vragen van de adviesraden tevens een ex-post evaluatie toegezegd, waarin op de diverse aspecten van de tariefstructuur zou worden ingegaan. De evaluatie van de tariefstructuur werd opgesplitst in diverse deelonderzoeken waarin bepaalde aspecten van de tariefstructuur onder de loep werden genomen. Elk van de deelonderzoeken beantwoordt een aantal thematische specifieke onderzoeksvragen. 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft SEOR opdracht gegeven om een overkoepelend evaluatie-onderzoek uit te voeren dat de resultaten van de deelonderzoeken bestudeert, weegt en in onderlinge samenhang brengt, en nieuwe inzichten verzamelt op basis van een overkoepelende analyse en consultatie van belanghebbenden. Op basis hiervan wordt beoordeeld of de gewijzigde tariefstructuur van de integrale waterfactuur tot de gewenste effecten leidt, en wordt nagegaan wat behouden moet blijven en wat eventueel verbeterd kan worden.

Contact