Nieuw project: WerkLoont en invloed migratieachtergrond

  • November 2019

De achterstand op de arbeidsmarkt van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is een belangrijk thema als het gaat om de integratie van deze groep Nederlanders. Op veel vlakken is er vooruitgang te zien in de positie van deze groep. Zo doen zij het steeds beter in het onderwijs. Daar zijn hun prestaties bijna evenredig aan die van Nederlanders zonder migratieachtergrond. Op de arbeidsmarkt blijft de positie van Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond echter achter.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het programma "Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt" (VIA) opgezet met als doel de achterblijvende arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een migratieachtergrond aan te pakken. Er is inmiddels veel kennis over aard en omvang van en verklaringen voor de verschillen tussen Nederlanders met en zonder migratieachtergrond, maar er is nog beperkt kennis over de werkzame elementen om de arbeidsparticipatie en arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond te verbeteren.

Vanuit de doelstelling van het programma VIA is het belangrijk om inzicht te krijgen in de vraag of, en zo ja welke, werkzame elementen binnen maatregelen ten behoeve van re-integratie op de arbeidsmarkt (in)effectief zijn voor groepen met een niet-westerse migratieachtergrond. Wat (in)effectief is voor een gemiddelde uitkeringsgerechtigde, hoeft immers niet in dezelfde mate (in)effectief te zijn voor een specifieke deelgroep van de uitkeringsgerechtigden.

SEOR doet onderzoek naar de invloed van migratieachtergrond op de netto-effectiviteit van het Rotterdamse re-integratieproject WerkLoont. In 2017 is er een experimenteel onderzoek uitgevoerd naar de effecten van dit project. De gegevens uit dit onderzoek worden gebruikt om te achterhalen of er verschillen bestaan in effectiviteit tussen bijstandsgerechtigden met en zonder migratieachtergrond.

Contact