Nieuw project: Perspectief geschiedenisdocenten

  • Februari 2019

De lerarenopleiding geschiedenis van de Hogeschool Rotterdam leidt studenten op tot leraar geschiedenis met een tweedegraads bevoegdheid. Zij mogen na het behalen van hun studie lesgeven aan leerlingen van het vmbo, mbo en onderbouw havo en vwo. Stages zijn een belangrijk onderdeel van de studie: studenten lopen al vanaf het eerste jaar stage, ieder jaar wordt de omvang hiervan uitgebreid. Het blijkt recent echter lastig te zijn om stageplaatsen te vinden. Scholen geven aan dat zij in de toekomst geen geschiedenisleraren nodig hebben en zijn daarom terughoudend met het aanbieden van stageplaatsen. De Hogeschool Rotterdam (het Instituut van Lerarenopleidingen) laat daarom door SEOR een onderzoek uitvoeren naar de arbeidsmarktperspectieven van afgestudeerden aan deze opleiding.

Om inzicht te krijgen in het arbeidsmarktperspectief van studenten van de lerarenopleiding geschiedenis, zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

  1. Komen afgestudeerden van de lerarenopleiding geschiedenis aan het werk als docent geschiedenis, (tevens) als docent van een ander vak, hebben zij (tevens) andere onderwijsfuncties of gaan ze aan het werk buiten het onderwijs?
  2. Bevindt het werk zich op hbo-niveau?
  3. Wat voor soort dienstverband hebben afgestudeerden (vast/tijdelijk/flexibel, voltijd/deeltijd)?
  4. Welk arbeidsmarktpad hebben zij na de lerarenopleiding geschiedenis doorlopen?
  5. Is er sprake van verdringing door eerstegraads docenten geschiedenis?
  6. Wat is de arbeidsmarktverwachting voor studenten richting de toekomst?

Deze vragen zullen worden beantwoord door middel van deskresearch, interviews met werkgevers en een enquête onder alumni.

Contact