Nieuwe publicatie: Bezoldiging bestuurders woningcorporatie

  • Januari 2019

De bezoldiging van bestuurders van woningscorporaties wordt gemaximeerd door de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 (de zogeheten Blok-staffel). Vanaf 2018 moeten de bestaande beloningen die boven het maximum van de staffel uitkomen in drie jaar worden verlaagd tot het maximum van de bezoldigingsklasse waarin de organisatie is ingedeeld. Op dit moment wordt de hoogte van deze bezoldigingsklasse gebaseerd op een combinatie van het aantal verhuureenheden van de woningscorporatie (80%) en de gemeentegrootte (20%).

SEOR heeft onderzoek gedaan naar de geschiktheid van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014. Daaruit blijkt dat veel betrokkenen de regeling, zeker in vergelijking tot de eerdere systematiek, als eenvoudig en werkbaar ervaren. De huidige systematiek wordt veelal als een gegeven beschouwd waarvan de logica wordt onderkend. Wel komt veelvuldig naar voren dat deze maar ten dele recht doet aan de specifieke omstandigheden waar een individuele woningcorporatie mee te maken heeft.

De resultaten geven op korte termijn geen aanleiding voor veel veranderingen in de systematiek van de regeling. Wel kunnen ze worden gebruikt om enkele verfijning te overwegen en nader uit te werken. Dit betreft met name de inbedding van woningcorporaties in meerdere gemeenten als aanvullende factor.

Validatie-onderzoek naar de wegingsfactoren bezoldiging bestuurders woningcorporatie

Contact