Nieuwe publicatie: Werking van het bindend studieadvies

  • Augustus 2019

Het bindend studieadvies (bsa) is een voorziening in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) die onderwijsinstellingen als instrument kunnen hanteren om eraan bij te dragen dat de juiste student bij de juiste
opleiding terechtkomt. Ook kan het bsa bijdragen aan een goede studievoortgang van de studenten. Studenten nemen door te voldoen aan de eisen van het bsa geen ‘te zware last’ mee naar het tweede studiejaar.

Het ministerie van OCW heeft Panteia en SEOR de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de werking van het bsa. Hiervoor brengt het onderzoek de voorwaarden, criteria en het flankerend beleid rondom het bsa in beeld. Daarnaast richtte het onderzoek zich op het identificeren van de factoren die invloed hebben op de werking van het bsa en mogelijke handvatten om de positieve werking van het bsa bij hogescholen en universiteiten – waar nodig – te versterken.

De bsa-norm staat niet op zichzelf. Bij de uitvoering van het bindend studieadvies zijn een divers aantal voorwaarden, criteria en flankerend beleid bepalend voor de werking. Dit gehele pakket is afgestemd en heeft tot doel zoveel mogelijk studenten die de opleiding daadwerkelijk aankunnen door te laten gaan en degenen die dit niet kunnen uit te selecteren. Dit betekent ook dat als je bijvoorbeeld de hoogte van de norm verandert, het gehele pakket moet worden herzien. In de praktijk blijkt dat het totale pakket aan voorwaarden en criteria inclusief de hoogte van de bsa-norm tussen instellingen divers is. De keuze voor zo’n pakket is gebaseerd op een eigen onderwijsvisie die veelal is afgestemd op de aard van de opleiding of type studenten.

Het bindend studieadvies in het hoger onderwijs

Contact