Nieuwe publicatie: Cohortstudie Participatiewet

  • Augustus 2022

In januari 2015 werd de Participatiewet ingevoerd. De gedachte achter de invoering was dat veel uitkeringsgerechtigden wel willen werken, maar dit hen niet lukt (bijvoorbeeld door een beperkt arbeidsvermogen). Door te kijken naar wat mensen wel kunnen, regelgeving te vereenvoudigen en nieuwe mogelijkheden voor ondersteuning bij het zoeken het naar werk te bieden, was de hoop dat de arbeidsmarktpositie van deze mensen zou verbeteren. In dit onderzoek zijn we nagegaan hoe de arbeidsmarktpatronen en inkomensposities van mensen uit de doelpopulatie van de Participatiewet zich hebbben ontwikkeld, en welke ondersteuning zij hierbij hebben gekregen.

Sinds de invoering stromen er ieder jaar nieuwe mensen in de Participatiewet. In de cohortstudie hebben we de verschillende instroomcohorten over de tijd gevolgd. Daarbij hebben we naar drie thema's gekeken: (1) arbeidsmarktpositie, (2) inkomenspositie, en (3) gebruik van voorzieningen. Van deze thema's zijn afzonderlijk statistieken gepresenteerd. Daarnaast hebben we de drie thema's in samenhang bekeken en sequentie- en clusteranalyse gebruikt om groepen te identificeren die eenzelfde soort patroon doorlopen.

Het onderzoek heeft een aantal interessante inzichten opgeleverd over de cohorten in de Participatiewet. In het rapport zijn 15 inzichten opgenomen. Zes van deze inzichten zijn in een infographic verder uitgelicht:

  1. Er is veel 'beweging' (ontwikkelingen qua werk, inkomen en voorzieningen) in het eerste jaar na instroom
  2. Werk zonder bijstand is de meest stabiele positie
  3. Banen zijn vaak niet 'duurzaam' (langer dan 12 aaneengesloten maanden)
  4. Er wordt veel gebruik gemaakt van inkomensregelingen als huur-, zorg- en kindertoeslag en gebruik hiervan neemt toe nadat men in de bijstand is ingestroomd
  5. Gemiddeld loont het om te gaan werken, maar dit geldt zeker niet voor iedereen
  6. We zien vaak positieve ontwikkelingen bij mensen die werken met een voorziening

 

Cohortstudie Participatiewet
Infographic Cohortstudie Participatiewet

Contact