Nieuwe publicatie: Evaluatie Council Recommendation LTU

  • Juli 2019

Ramboll, SEOR en WIIW hebben een evaluatie uitgevoerd van de acties die EU-lidstaten hebben genomen in reactie op de aanbeveling van de Raad van de Europese Unie ("Council Recommendation") over de integratie van langdurig werklozen in de arbeidsmarkt. De studie stelt vast in hoeverre de algemene en specifieke doelen van de aanbeveling zijn gerealiseerd, welke activiteiten zijn ondernomen en welke resultaten zijn bereikt. Daarbij is gekeken naar de evaluatiecriteria effectiviteit, efficiëntie, relevantie, coherentie en toegevoegde waarde voor de EU.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het beleid gericht op langdurige werkloosheid in de EU is verbeterd sinds de aanbeveling. Dit geldt vooral voor landen met een minder gunstige startpositie. Ook als wordt gekeken naar output- en resultaatvariabelen is een verbetering zichtbaar over de onderzochte periode. De studie vindt slechts een zwak verband tussen de veranderingen in beleid en de veranderingen in output- en resultaatvariabelen. Andere factoren, zoals de conjunctuur, hebben een veel groter effect.

Study supporting the evaluation of the council recommendation on the integration of long-term unemployed into the labour market

Contact