BRIDGE: Van school naar werk in Rotterdam Zuid

  • Juni 2018

BRIDGE wordt uitgevoerd in Rotterdam Zuid met financiële steun van de Europese Commissie. Het programma bestaat uit twintig onderwijsinterventies die tot doel hebben de onderwijsresultaten van kinderen uit Zuid en de aansluiting met de arbeidsmarkt te verbeteren. Kinderen stromen lang niet altijd uit met een voltooide beroepsopleiding en kiezen nog te weinig voor opleidingen met een goed arbeidsmarktperspectief. Door dit te verbeteren moeten meer jongeren in Zuid aan een baan komen en duurzaam worden ingepast in het arbeidsproces. SEOR is, als een van de partners in BRIDGE, verantwoordelijk voor het onderdeel monitoring en evaluatie. Recent is het eerste monitoring- en evaluatierapport verschenen. In dit rapport wordt ingegaan op drie aspecten, die onderling samenhangen.

Allereerst betreft dit het bereik, ofwel de deelname aan de interventies. Bij deze deelname gaan we verder terug dan de periode van BRIDGE, omdat ten minste een deel van de interventies van BRIDGE reeds eerder zijn toegepast en ontwikkeld in het kader van het zogenaamde Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Globaal geldt voor het po en vmbo dat de afgelopen jaren sprake is geweest van een intensivering van de toepassing van het type interventies die ook in BRIDGE worden toegepast, al geldt dit niet voor alle interventies. Tevens is er nog de nodige ruimte voor verhoging van het bereik.

De tweede vraag is of deze intensivering van interventies geleid heeft tot beoogde verschuivingen van richtingkeuzes in het vmbo en de vervolgkeuzes naar het mbo van leerlingen van Zuid in de richting van techniek, haven en zorg. Door gebruik te maken van micro-data van het CBS blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van een sterkere verschuiving in deze richting dan in andere regio’s. In hoeverre de interventies van BRIDGE hierbij een rol spelen zal in een vervolgstap van het onderzoek nader worden getoetst bij scholen en leerlingen.

Een derde vraag is in hoeverre de interventielogica van BRIDGE voor wat betreft de stimulering van specifieke keuzes van opleidingen op een goed spoor zit. Dit blijkt het geval. Een keuze voor mbo-opleidingen in techniek, zorg en logistiek biedt in het algemeen betere kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren in Rotterdam Zuid dan een keuze voor andere mbo-opleidingen. Opleidingen in de zorg op het niveau mbo 2 vormen hierop een uitzondering. Met deze opleidingen hebben jongeren juist minder kansen op de arbeidsmarkt. Naast de richting van de opleidingen, heeft ook het niveau van de opleidingen een belangrijke invloed op de arbeidsmarktkansen. Dit laatste is een belangrijk aandachtspunt voor Rotterdam Zuid, omdat het behaalde onderwijsniveau gemiddeld nog altijd sterk achterloopt.

BRIDGE: De brug van onderwijs naar werk

 

Contact