Nieuwe publicatie: Evaluatie scholingsregelingen Zwolle

  • Juli 2023

Binnen de Human Capital Agenda (HCA) 2019-2023 van Regio Zwolle lopen een inwonersregeling Groei Vooruit en een individuele werkgeversregeling Upgrade Jezelf waarmee werkzoekenden, werkenden en werkgevers financiering kunnen ontvangen voor her-, bij- of omscholing.

Op verzoek van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zwolle hebben we gekeken naar de vormgeving, doelmatigheid en doeltreffendheid van deze scholingsregelingen, en naar hoe deze zich verhouden tot vergelijkbare regelingen. Specifiek voor deelnemers uit de gemeente Zwolle. We hebben deskresearch en internetsearch verricht, analyses uitgevoerd op de deelnemersbestanden en met behulp van CBS Microdata, diverse interviews met betrokkenen afgenomen, en deelnemers aan de inwonersregeling gesproken.

De inwonersregeling en de individuele werkgeversregeling sluiten goed aan bij de doelstellingen van de HCA van Regio Zwolle en van de negen sectortafels die in zwaartepuntsectoren actief zijn. Specifieke aandacht voor de negen zwaartepuntsectoren is overigens niet terug te vinden in de twee regelingen. Wat aanspreekt is dat beide regelingen een lerende aanpak hebben. De onderbouwing van de gemaakte keuzes voor de vormgeving en bij tussentijdse aanpassing zijn echter niet voldoende goed in beleidsdocumenten vastgelegd. De regelingen houden – met uitzondering van de additionaliteit (in hoeverre hadden de deelnemers de opleiding ook gedaan als ze geen subsidie hadden gekregen?) – al rekening met de leerpunten uit evaluaties van soortgelijke regelingen. Zwolse deelnemers aan de inwonersregeling maken vaak arbeidsmarktstappen. De bruto-effectiviteit van deze regeling is hoog; de netto-effectiviteit kon in dit onderzoek niet worden vastgesteld.

 

Onderzoeksrapport: Tussentijdse evaluatie HCA-regelingen Groei Vooruit en Upgrade Jezelf

Contact