Nieuwe publicatie: Evaluatie integrale waterfactuur

  • April 2019

Vanaf 1 januari 2016 is de tariefstructuur van de integrale waterfactuur in Vlaanderen flink gewijzigd, en met name meer geüniformiseerd. Voor die tijd bestond er een grote diversiteit aan tariefstructuren in de drinkwatercomponent tussen de verschillende watermaatschappijen en geen vastrecht voor de saneringscomponent. Na de invoering van de nieuwe tariefstructuur van de integrale waterfactuur zijn diverse evaluerende deelstudies uitgevoerd gericht op de evaluatie van een (of twee) beoogde effecten van het gewijzigde beleid. SEOR heeft, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), een van deze deelstudies uitgevoerd. Daarvoor hebben we een methodiek ontwikkeld waarmee periodiek de prijselasticiteit van de vraag naar leidingwater in Vlaanderen geschat kan worden en de impact van de tariefstructuur op het leidingwaterverbruik inzichtelijk wordt gemaakt. De prijselasticiteit van de vraag naar water blijkt relatief inelastisch te zijn. Dit betekent dat er weinig invloed is van het tarief op het verbruik. 

Als slotstuk van de evaluatie, heeft SEOR tevens een overkoepelend onderzoek uitgevoerd om de bevindingen uit de deelstudies te bestuderen, te ordenen en te wegen. Uit dit overkoepelende onderzoek komt naar voren dat de gewijzigde tariefstructuur overall gezien een positief effect heeft gehad. De nieuwe structuur leidt bij drie effecten – de kostentoerekening, de betaalbaarheid en het voorkomen van waterarmoede – tot een verbetering. Alleen in de tevredenheid onder huishoudens is sprake van een kleine verslechtering. Het beoogde doel in het Regeerakkoord om via de tariefstructuur voldoende prikkels te geven om duurzaam waterverbruik te bewerkstelligen is weliswaar niet bereikt, maar dit komt omdat het verbruik van drinkwater vrijwel prijsinelastisch is. Duurzaam waterverbruik zal dus op een andere manier gestimuleerd moeten worden.

Overkoepelend onderzoek evaluatie van de tariefstructuur van de integrale waterfactuur
Prijselasticiteit van de vraag naar leidingwater in Vlaanderen

Contact