Nieuwe publicatie: Monitor Samen Regionaal Sterk

  • November 2022

Het arbeidsmarktprogramma Samen Regionaal Sterk (SRS) richt zich op het regionaal aanpakken van de arbeidsmarkttekorten in de zorg en welzijn en bestaat uit vijf pijlers: een basispijler, drie inhoudelijke pijlers gericht op instroom, scholing en duurzame inzetbaarheid van personeel, en een pijler voor innoveren en experimenteren. SRS wordt uitgevoerd via 13 regionale werkgeversorganisaties in samenwerking met aangesloten zorg- en welzijnsinstellingen.

SEOR heeft de monitoring van SRS in 2021 uitgevoerd. Er is een online enquête afgenomen onder zorg- en welzijnsinstellingen die aangesloten zijn bij de 13 regionale werkgeversverenigingen. Daarnaast zijn interviews gevoerd met directeur-bestuurders van de regionale werkgeversorganisaties en met zorg- en welzijnsinstellingen, en hebben regionale stakeholdersessies plaatsgevonden.

De hoofdconclusie is dat het programma zorgt voor meer samenwerking, verbinding en versnelling op de voornaamste arbeidsmarktthema's. De inhoudelijke bekendheid met de verschillende activiteiten varieert onder de ondervraagde zorg- en welzijnsinstellingen van (ruim) de helft (scholing en duurzame inzetbaarheid) tot ruim vier vijfde (wervings- en selectieactiviteiten). De verschillende activiteiten brengen regionale partijen gericht in bewegingen en zetten processen in gang waardoor diverse arbeidsmarktproblemen verkleind worden.

Naast de huidige thema's wordt op korte termijn gevraagd om meer accent op: behoud en duurzame inzetbaarheid van personeel, andere vormen van begeleiding bij instroom en stages, benutting van onbenut arbeidspotentieel en imagovorming van werken in de sector. In enkele regio's wordt gevraagd om meer actiegerichtheid. Kijkend naar de toekomst wordt met name meer inzet gevraagd op zorgtechnologie, flexibel onderwijs en anders organiseren van de zorg, zoals door inzet op preventie. Voor de benodigde zorgtransitie ziet een groot deel een rol weggelegd voor de werkgeversorganisaties.

 

Onderzoeksrapport: Nulmeting arbeidsmarktprogramma Samen Regionaal Sterk

Contact