Nieuwe publicatie: Scholing voor Rotterdammers

  • December 2023

Het Rotterdams Scholingsfonds (RSF) is bedoeld om de positie van de Rotterdammer op de arbeidsmarkt kansrijker te maken of te verstevigen. Om beter inzicht te krijgen in hoeverre dit ook daadwerkelijk lukt, heeft SEOR een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het scholingsfonds. De uitkomsten van deze evaluatie geven een eerste indruk van de effecten van het RSF op de positie op de arbeidsmarkt van de ontvangers van een scholingsvoucher.

De belangrijkste uitkomsten van het evaluatieonderzoek zijn:

  • Er worden meer mensen uit relatief kwetsbare groepen bereikt in vergelijking met andere, meer generieke, scholingsregelingen (zoals het STAP-budget).
  • De scholingsvouchers hebben voor werklozen een significant positief effect op het vinden van een baan. Er is ook een positief effect op de kwaliteit van de nieuwe banen.
  • Voor de ontvangers die al een baan hadden bij aanvang van hun scholing, vinden we geen significant effect op het hebben van een baan. Wel wordt er vaker een baan in een andere sector of bij een andere werkgever gevonden. Er worden (nog) geen significante effecten gevonden op de kwaliteit van de banen.
  • Er is sprake van een besparing op de uitkeringslasten van de gemeente: over het eerste half jaar is er een effect behaald van ongeveer 4,5 procentpunt. Het is nog te vroeg om conclusies te kunnen trekken over de verhouding tussen de kosten en baten van het scholingsfonds.

 

Onderzoeksrapport: Scholing voor Rotterdammers

Contact