Nieuwe publicatie: Ervaringen met het sectorplan VO

  • Januari 2019

SEOR heeft, in opdracht van Voion, een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van middelbare scholen met het sectorplan VO. Hierbij zijn documenten en literatuur bestudeerd, is gesproken met vertegenwoordigers van Voion, APG uitvoeringsorganisatie en schoolbesturen en heeft er een schriftelijke enquête onder schoolbesturen plaatsgevonden. Het onderzoek geeft inzicht in:

  1. De ervaringen van scholen met betrekking tot administratieve lasten die deelname aan het sectorplan met zich mee heeft gebracht
  2. De gemaakte overheadkosten van Voion voor uitvoering van de subsidieregeling in vergelijking tot de verkregen subsidie voor de sector
  3. De mogelijke imagoschade die Voion heeft ervaren vanwege haar rol in het subsidieverleningsproces

Op basis van deze inzichten is antwoord gegeven op de vraag of – en onder welke voorwaarden – Voion in de toekomst een beroep moet (willen) blijven doen op subsidiemogelijkheden van externe partijen, op grond van de ervaringen met het sectorplan voortgezet werkvermogen.

Het onderzoeksrapport is niet openbaar; scholen die hebben meegewerkt aan het onderzoek hebben een verkorte samenvatting van de resultaten ontvangen.

Contact