Nieuwe publicatie: Budgettaire effect verhoging minimumloon

  • December 2019

Begin 2019 heeft de SP een initiatiefnota ingediend bij de Tweede Kamer, met onder meer het voorstel om het wettelijk minimumloon te verhogen met 10 procent. De SP heeft SEOR verzocht om onderzoek te doen naar de budgettaire consequenties van een stapsgewijze verhoging van het minimumloon.

De gevolgen voor het overheidsbudget zijn doorgerekend voor vier varianten, waarin de verhoging plaatsvindt in stappen van respectievelijk 2,5 procent, 3,5 procent, 5 procent en 6 procent per jaar over een periode van vier jaar. In de doorrekening zijn de volgende effecten meegenomen:

  1. Extra uitgaven aan uitkeringen die zijn gekoppeld aan het minimumloon;
  2. Extra uitgaven aan personeel in dienst van de overheid en semioverheid;
  3. Extra inkomsten via loonbelasting en premies.

Uit het onderzoek blijkt dat de inverdieneffecten via loonbelasting en premies ongeveer 35 procent van de extra uitgaven aan uitkeringen en personeel bedragen. Bij een verhoging van 2,5 procent per jaar (ruim 10 procent in vier jaar) gaat het dan om een bedrag van ruim 1,5 miljard euro. De bestaande literatuur is weinig eenduidig over andere mogelijke effecten, bijvoorbeeld op de werkgelegenheid of het arbeidsaanbod, van een verhoging van het minimumloon. Deze effecten zijn dan ook niet meegenomen in de doorrekening.

Budgettaire effecten van verhoging van het minimumloon

Contact