Experiment flexstuderen

In opdracht van het Ministerie van OCW, Directie Hoger Onderwijs & Studiefinanciering is in september 2017 het experiment flexstuderen van start gegaan. Het experiment is opgezet naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer, in aansluiting op een initiatief van de LSVb. Het experiment kent een looptijd van zes jaar. In de eerste vier jaren (september 2017 tot en met september 2020) kunnen studenten instromen.

Tijdens het experiment is het mogelijk voor studenten om per studiepunt te betalen, in plaats van het volledig jaarlijkse collegegeld. Het experiment wordt uitgevoerd bij vier instellingen in het hoger onderwijs: Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim, Tilburg University en Universiteit van Amsterdam. Elke instelling heeft de vrijheid om te bepalen hoeveel studenten zij toelaten (met een maximum) en in welke opleidingen zij flexstudenten toelaten. Ook kan een instelling bepalen welke studenten zij toelaten tot het experiment.

Het doel van het experiment is om te kijken of door het bieden van meer flexibiliteit en maatwerk de toegankelijkheid van het aanbod van het voltijds hoger onderwijs vergroot kan worden. Dit hangt samen met het vergroten van de tevredenheid en ontplooiingsmogelijkheden van de studenten, en met de vermindering van uitval.

SEOR heeft samen met onderzoeksbureau Ockham IPS opdracht gekregen voor een tussentijds onderzoek naar het experiment. Het doel van het onderzoek is tweeledig. Het eerste doel is om voorafgaand aan de feitelijke start van het experiment een overzicht te maken van de kwantitatieve en kwalitatieve informatie die moet worden verzameld, opdat aan het eind van het experiment deze informatie gebruikt kan worden in de evaluatie van het experiment (vaststellen evaluatiekader). In de tweede plaats moet via onderzoek medio 2019 de belangstelling voor het experiment, de financiële haalbaarheid en de organisatorische uitvoerbaarheid in kaart worden gebracht, alsmede de lessen die kunnen worden getrokken voor het deeltijdonderwijs en de bekostigingssystematiek. Dit is met het oog op een medio 2019 te nemen beslissing over de voortzetting van het experiment.

Download & Contact